Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ  Εργαστήριο Πολυμέσων & Δικτυακών Εφαρμογών

ΕΡΓΟ

"ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΕΠΠΕ)"

Σύντομος Τίτλος: "ΠΛΑΤΩΝ"

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:

"Δημιουργία πλαιισίου για την δυναμική διαμόρφωση του μαθήματος του αυτοματισμού με την χρήση σύγχρονων πληροφοριακών εργαλείων"