ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
LEONARDO DA VINCI

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ

Εξ' Αποστάσεως και Δια Βίου Κατάρτιση στον Ηλεκτρολογικό
Τομέα με Ανάπτυξη και Χρήση Σύγχρονων Πληροφοριακών - Δικτυακών Εργαλείων

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ